Article 8113

Title of the article

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ Re-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W ПРИ 1375 К С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ГРАФОВ

Authors

Balykova Yuliya Valentinovna, Junior researcher, sub-department of general chemistry, Moscow State
University named after M. V. Lomonosov (Moscow, 1 Leninskiye Gory, building 3), yubalykova@yandex.ru
Kerimov El'shat Yusifovich, Candidate of chemical sciences, associate professor, doctoral student, sub-department of general chemistry, Moscow State University named after M. V. Lomonosov
(Moscow, 1 Leninskiye Gory, building 3), eukr@yandex.ru
Nikolaev Semen Vladimirovich,Postgraduate student,Moscow State University named after M. V.Lomonosov (Moscow, 1 Leninskiye Gory, building 3), semen-nikolaev@inbox.ru
Slyusarenko Evgeniy Mikhaylovich, Doctor of chemical sciences, leading researcher, sub-department of general chemistry, Moscow State University named after M. V. Lomonosov
(Moscow, 1 Leninskiye Gory, building 3), slusarenko@laincom.chem.msu.ru

Index UDK

544.344.015.35:544.344.9:546.719'75'88

Abstract

С использованием метода графов определены фазовые равновесия в семикомпонентной системе Re-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W при 1375 К. Установлено, что в данной системе при 1375 К существуют две четырехфазные области σ+Re+β+χ и β+σ+λ+χ, а четырехфазное равновесие σ+β1+β2+λ, существовавшее в четырехкомпонентных системах, вырождается в трехфазное равновесие σ+β+λ в системах большей мерности. В семикомпонентной системе Re-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W при 1375 К пяти-, шести- и семифазные равновесия отсутствуют.

Key words

фазовые равновесия, метод графов, рений, ванадий, ниобий, тантал, хром, молибден, вольфрам.

Download PDF
References

1. Slyusarenko, E. M. Vzaimodeystvie faz v mnogokomponentnykh sistemakh i ego opisanie s pomoshch'yu grafov / E. M. Slyusarenko // Tez. dokl. Pyatoy Vsesoyuz. konf. po kristallokhimii intermetallicheskikh soedineniy (L'vov, 17–19 oktyabrya 1989 g.). – L'vov : LGU, 1989. – S. 94.
2. Slyusarenko, E. M. Analysis of the phase equilibria in multicomponent systems using graphs / E. M.Slyusarenko, E. Yu. Kerimov, M. V. Sofin // J. of Mendeleev Communication. – 1999. – № 2. – P. 56–59.
3. Slyusarenko, E. M. Determination of phase equilibria in the Ni-V-Cr-Mo-Re sys-tem at 1425 K using the graph method / E. M. Slyusarenko, V. A. Borisov, M. V. Sofin, E. Yu. Kerimov, A. E. Chastukhin // J. of Alloys and Compounds. – 1999. – Vol. 284. – P. 171–189.
4. Sofin, M. V. Determination of phase equilibria in the Ni-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W system at 1375 K using the graph method / M. V. Sofin, E. Yu. Kerimov, A. E. Chastukhin, N. A. Bazhanova, Yu. V. Balykova, E. M. Slyusarenko // J. of Alloys and Compounds. – 2001. – Vol. 321. – P. 102–131.
5. Tylkina, M. A. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy rabot po splavam reniya / M. A. Tylkina, E. M. Savitskiy // Reniy v novoy tekhnike. – M. : Nauka, 1970. – Ch. 2. – C. 5–21.
6. Savitskiy, E. M. Splavy nikelya s reniem / E. M. Savitskiy, M. A. Tylkina, E. P. Arskaya // Splavy tsvetnykh metallov. – M. : Nauka, 1972. – S. 220–229.
7. Smith, J. F. Nb-V (Niobium-Vanadium) / J. F. Smith, O. N. Carlson // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2779–2782.
8. Smith, J. F. Ta-V (Tantalum-Vanadium) / J. F. Smith, O. N. Carlson // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 3434–3438.
9. Smith, J. F. Cr-V (Chromium-Vanadium) / J. F. Smith // Binary Alloy Phase Dia-grams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 2. – P. 1351–1352.
10. Smith, J. F. Mo-V (Molybdenum-Vanadium) / J. F. Smith // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2682–2684.
11. Nagender Naidu, S. V. V-W (Vanadium-Tungsten) / S. V. Nagender Naidu, A. M. Sriramamurthy, M. Vijayakumar, P. Rama Rao // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 3523–3524.
12. Krishnan, R. Nb-Ta (Niobium-Tantalum) / R. Krishnan, S. P. Garg, N. Krishna-murthy // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM In-ternational, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2772–2773.
13. Venkatraman, M. Cr-Nb (Chromium-Niobium) / M. Venkatraman, J. P. Neumann // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 2. – P. 1298–1299.
14. Brewer, L. Mo-Nb (Molybdenum-Niobium) / L. Brewer, R. H. Lamoreaux // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Mate-rials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2631–2634.
15. Nagender Naidu, S. V. Nb-W (Niobium-Tungsten) / S. V. Nagender Naidu, A. M. Sriramamurthy, P. Rama Rao // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2782–2783.
16. Venkatraman, M. Cr-Ta (Chromium-Tantalum) / M. Venkatraman, J. P. Neumann // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 2. – P. 1338–1340.
17. Krishnan, R. Mo-Ta (Molybdenum-Tantalum) / R. Krishnan, S. P. Garg, N. Krish-namurthy // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2671–2672.
18. Krishnan, R. Ta-W (Tantalum-Tungsten) / R. Krishnan, S. P. Garg, N. Krishna-murthy // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM In-ternational, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 3438–3439.
19. Venkatraman, M. Cr-Mo (Chromium-Molybdenum) / M. Venkatraman, J. P. Neu-mann // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 2. – P. 1293–1294.
20. Nagender Naidu, S. V. Cr-W (Chromium-Tungsten) / S. V. Nagender Naidu, A. M. Sriramamurthy, P. Rama Rao // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 2. – P. 1353–1354.
21. Nagender Naidu, S. V. Mo-W (Molybdenum-Tungsten) / S. V. Nagender Naidu, A. M. Sriramamurthy, P. Rama Rao // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2682–2686.
22. Smith, J. F. The Re-V (Rhenium-Vanadium) system / J. F. Smith // Journal of Alloy Phase Diagrams – 1988. – Vol. 4. – P. 199–203.
23. Massalski, T. B. Nb-Re (Niobium-Rhenium) / T. B. Massalski // Binary Alloy Phase Diagrams, Second Edition / ed. T. B. Massalski, ASM International, Materials Park, Ohio. – 1990. – Vol. 3. – P. 2756–2757.
24. Brophy, J. H. The Tantalum-Rhenium System / J. H. Brophy, P. Schwarzkopf,
J. Wulff // Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petro-leum Engineers. – 1960. – Vol. 218. – P. 910–914.
25. Savitskiy, E. M. Fazovaya diagramma sistemy khrom–reniy / E. M. Savitskiy, M. A. Tylkina, K. B. Povarova // Zhurnal neorgan. khimii. – 1959. – T. 4, № 8. – S. 873–874.
26. Savitskiy, E. M. Fazovaya diagramma sistemy reniy–molibden / E. M. Savitskiy, M. A. Tylkina, K. B. Povarova // Zhurnal neorgan. khimii. – 1959. – T. 4, № 2. – S. 424–434.
27. Williams, R. K. Irradiation Induced Precipitation in Tungsten Based, W-Re Alloys / R. K. Williams, E. W. Wiffen, J. Bentley, J. O. Stiegler // Metallurgical Transactions, Section A: Physical Metallurgy and Materials Science. – 1983. – Vol. 14. – P. 655–666.
28. Nefedov, A. P. O diagrammakh sostoyaniya troynykh sistem V-Ta-Nb i V-Ta-Mo / A. P. Nefedov, E.M.Sokolovskaya, A. T. Grigor'ev, I. G. Sokolova // Izv. AN SSSR. Neorgan. materialy. – 1965. – T. 1, № 5. – S. 715–720.
29. Yoshida, M. Phase relation and microstructure of Nb-Cr-V and Nb-Cr-Mo alloy systems / M. Yoshida, T. Takasugi // Materials Science and Engineering. – 1997. – A. 224. – P. 69–76.
30. Chu, F. Phase stability and defect structure of the C15 Laves phase Nb(Cr,V)2 / F. Chu, D. J. Thoma, P. G. Kotula, S. Gerstl, T. E. Mitchell, I. M. Anderson, J. Bentley // Acta Mater. – 1998. – Vol. 46, № 5. – S. 1759–1769.
31. Baron, V. V. Diagrammy sostoyaniya i nekotorye svoystva splavov sistemy niobiy–molibden–vanadiy / V. V. Baron, K. N. Ivanova, E. M. Savitskiy // Izv. AN SSSR. Otd. tekhn. n. Metallurgiya i topliva. – 1960. – № 4. – S. 143–149.
32. Fedorov, D. V. Vzaimodeystvie khroma s tantalom i vanadiem / D. V. Fedorov, L. L. Meshkov // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 1984. – T. 25, № 6. – S. 579–583.
33. Guzey, L. S. Issledovanie prevrashcheniy v tverdom sostoyanii v sisteme tantal–vanadiy–vol'fram / L. S. Guzey, E. M. Sokolovskaya, I. G. Sokolova, G. V. Vysotskaya, G. N. Ronami, S. M. Kuznetsova // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 1968. – № 3. – S. 62–65.
34. Fedorov, D. V. Izotermicheskoe sechenie troynoy sistemy khrom–niobiy–tantal pri 1000 °S / D. V. Fedorov, G. P. Murav'eva, L. L. Meshkov // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 1984. – T. 25, № 3. – S. 269–271.
35. Pryakhina, L. I. Issledovanie splavov sistemy molibden–niobiy–tantal / L. I. Pryakhina, R. S. Polyakova, V. G. Gromova, K. P. Myasnikova, O. V. Ozhimkova // Metallovedenie tsvetnykh metallov i splavov. – M. : Nauka, 1972. – S. 27–31.
36. Pryakhina, L. I. Issledovanie splavov sistemy W-Nb-Ta / L. I. Pryakhina, R. S. Polyakova, V. G. Gromova, K. P. Myasnikova, O. V. Ozhimkova // Izv. AN SSSR. Metally. – 1971. – № 6. – S. 175–178.
37. Borisov, V. A. Fazovye ravnovesiya v sisteme Cr-Mo-Ni-V pri 1425 K / V. A. Bo-risov, E. M. Slyusarenko, S. F. Dunaev, A. P. Babkin // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 1995. – T. 36, № 6. – S. 564–569.
38. Prokoshkin, D. A. Izotermicheskoe sechenie pri 1200 °S diagrammy sostoyaniya niobiy–molibden–khrom / D. A. Prokoshkin, M. I. Zakharova // Issledovaniya po zharoprochnym splavam. – M. : AN SSSR, 1962. – T. 8. – S. 70–74.
39. Svechnikov, V. N. Diagrammy fazovykh ravnovesiy sistem khrom–niobiy–molib¬den / V. N. Svechnikov, G. F. Gobzenko // Fazovye prevrashcheniya v metallakh i splavakh. – Kiev : Naukova dumka, 1965. – S. 147–158.
40. Prokof'ev, D. I. Fazovaya diagramma niobievogo ugla sistemy Nb-W-Cr / D. I. Prokof'ev // Izv. AN SSSR. Metally. – 1975. – № 1. – S. 206–210.
41. English, J. J. Binary and Ternary Phase Diagrams of Niobium, Molybdenum and Tungsten / J. J. English // Available as NTIS Document AD. – 1961. – № 257. – P. 739.
42. Savitskiy, E. M. Diagrammy plavkosti i nekotorye svoystva splavov sistemy niobiy–molibden–vol'fram / E. M. Savitskiy, V. V. Baron, K. N. Ivanova // Izv. AN SSSR. Otd. tekhn. n. Metallurgiya i toplivo. – 1962. – № 2. – S. 119–125.
43. Pryakhina, L. I. Issledovanie splavov sistemy W-Mo-Ta / L. I. Pryakhina, R. S. Polyakova, V. G. Gromova, K. P. Myasnikova, O. V. Ozhimkova // Izv. AN SSSR. Metally. – 1971. – № 2. – C. 180–182.
44. Kaufman, L. Calculation of superalloy phase diagrams: part IV / L. Kaufman, H. Nesor // Met. Trans. – 1975. – A. 6, № 11. – P. 2123–2131.
45. Frisk, K. An assessment of the Cr-Mo-W system / K. Frisk, P. Gustafson // CALPHAD. – 1988. – № 3. – P. 247–254.
46. Smol'yaninova, E. A. Diagrammy fazovykh ravnovesiy troynykh sistem reniya s vanadiem, niobiem i molibdenom / E. A. Smol'yaninova, E. K. Stribuk, V. I. Tyav-lovskiy // Izv. AN SSSR. Metally. – 1987. – №. 3. – S. 207–209.
47. Nikolaev, S. V. Fazovye ravnovesiya v troynoy sisteme Ta-V-Re pri 1375 K / S. V. Nikolaev, D. N. Arzhnikov, Yu. V. Balykova, E. Yu. Kerimov, K. B. Kalmykov, E. M. Slyusarenko // IX Mezhdunar. Kurnakovskoe soveshchanie po fiziko-khimiches¬komu analizu : tez. dokl. (Perm', 5–9 iyulya 2010 g.). – Perm' : Permskiy gos. un-t, 2010. – S. 229.
48. English, J. J. Tantalum–Rhenium–Vanadium System, Binary and Ternary Phase Diagrams of Cb, Mo, Ta, and W / J. J. English // DMIC Rep. – 1961. – Vol. 152. – P. 177–178.
49. Tylkina, M. A. Diagramma sostoyaniya Ta-Nb-Re / M. A. Tylkina, E. M. Savitskiy, V. E. Alyushin // Izv. AN SSSR. Metally. – 1973. – № 4. – S. 225–229.
50. Balykova, Yu. V. Izotermicheskoe sechenie diagrammy fazovykh ravnovesiy sis-temy Cr-Nb-Re pri 1375 K / Yu. V. Balykova, S. V. Nikolaev, E. Yu. Kerimov, E. M. Slyusarenko // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 2012. – № 6. – S. 380–385.
51. Nikolaev, S. V. Izotermicheskoe sechenie diagrammy fazovykh ravnovesiy trekhkomponentnoy sistemy Mo-Nb-Re pri 1375 K / S. V. Nikolaev, R. Kh. Shaipov // Mendeleev-2012. Neorganicheskaya khimiya. Shestaya Vseros. konf. molodykh uchenykh, aspirantov i studentov s mezhdunar. uchastiem : tez. dokl. – SPb. : Solo, 2012. – S. 275.
52. Tsagaraeva, E. A. Izotermicheskoe sechenie sistemy molibden–reniy–niobiy pri 1700 °S / E. A. Tsagaraeva, E. M. Sokolovskaya, M. V. Raevskaya, I. G. Sokolova, S. V. Kabanov // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 1985. – T. 26, № 4. – S. 424–425.
53. Savitskiy, E. M. Troynye fazovye diagrammy sistem W-Re-(Ru, Ir, Nb) / E. M. Savitskiy, M. A. Tylkina, L. L. Zhdanova // Issledovanie i primenenie splavov reniya. – M. : Nauka, 1975. – S. 42–47.
54. Balykova, Yu. V. Izotermicheskoe sechenie diagrammy fazovykh ravnovesiy sis-temy Cr-Ta-Re pri 1375 K / Yu. V. Balykova, S. V. Nikolaev, E. Yu. Kerimov, E. M. Slyusarenko // Vestn. Mosk. un-ta. Khimiya. – 2013. – № 4. (Prinyato k pechati).
55. Tregubov, I. A. Issledovanie diagrammy sostoyaniya Re-Ta-Mo / I. A. Tregubov, L. N. Evseeva, O. S. Ivanov // Izv. AN SSSR. Metally. – 1977. – № 2. – S. 213–218.
56. Brophy, J. H. The Ta-W-Re system / J. H. Brophy, M. H. Kamdar, J. Wulff // Trans. Metall. Soc. – 1961. – A. 221. – P. 1137–1140.
57. Tregubov, I. A. Izuchenie diagrammy sostoyaniya W-Ta-Re metodom diffuzion-nykh sloev / I. A. Tregubov, L. N. Evseeva, O. S. Ivanov, I. D. Marchukova // Izv. AN SSSR. Metally. – 1973. – № 1. – S. 199–204.
58. Tylkina, M. A. Troynye tverdye rastvory v sisteme vol'fram–molibden–reniy / M. A. Tylkina, K. B. Povarova, E. M. Savitskiy // Zhurnal neorgan. khimii. – 1960. – T. 5, № 11. – S. 2458–2461.
59. Savitskiy, E. M. Diagramma sostoyaniya sistem Re-W-Mo(Nb, Ta) i svoystva ne-kotorykh splavov / E. M. Savitskiy, M. A. Tylkina, O. Kh. Khamidov // Izv. AN TadzhSSR. Otd. fiz.-matem. i geol.-khim. n. – 1968. – № 4 (30). – S. 41–46.

 

Дата создания: 05.06.2014 16:00
Дата обновления: 06.06.2014 10:55